TEMOIGNAGE DE MONICA PONS

Témoignage de Mònica Pons

Durant mon premier voyage à Saint-Louis au Sénégal, j’ai découvert la réalité des enfants talibés «enfant étudiant» et grâce à l’initiative de MDG et de ses collaborateurs j’ai eu l’opportunité de pouvoir coopérer avec cette association.

Nous pouvons nous habituer à voir beaucoup de choses, mais voir un enfant de 4 ans tout seul, mendiant dans la rue, qui reste à côté de toi ou devant les gens sans rien dire, attendant de recevoir quelque chose que ce soit un peu d’argent ou de la nourriture, c’est inoubliable. Ils sont partout, dans les rues, devant les magasins, ils attendent aux portes des maisons pour recevoir les restes de nourriture ... mais ce qui m’a le plus choqué c’est qu’ils sont invisibles aux yeux des gens.

Les intégrants de MDG m’ont appris l’histoire de ces enfants. La plupart ont une famille, qui les envoie loin de chez eux pour qu’ils aient la possibilité d’avoir accès à l’éducation. Ils vivent dans des endroits insalubres, dormant à même le sol, quémandant la nourriture dans les maisons et recevant des coups de fouet quant ils n’apportent pas l’argent exigé par le marabout.

MDG est une association créée par des sénégalais, conscients du problème, essayant de résoudre les conflits entre les enfants et le marabout, les soignant quand c’est nécessaire, leur permettant de jouer, leur offrant une éducation, leur donnant accès à l’alphabétisation, leur donnant l’opportunité d’exister parce qu’ils existent et les enfants ont fait et font que les gens les voient. Je continue à coopérer avec eux et cela m’a donné l’opportunité aussi bien de vivre au sein d’une famille sénégalaise et de partager leur quotidien, et de séjourner dans une auberge me permettant d’être plus indépendante. Dans les deux cas tu t’intègres dans une société, te permettant ainsi d’apprendre des différences culturelles et de t’ouvrir à des mentalités différentes qui sont si souvent difficiles d’accepter en Occident.

MDG t’offre l’opportunité de collaborer dans divers domaines: éducation, sport, médical, ludique, jardinerie, maintenance du centre, sans tenir compte de l’âge. Il y a beaucoup de travail à faire et nous pouvons toujours apprendre. Je recommande personnellement de vivre une expérience comme celle-ci; elle est très enrichissante et fait changer les valeurs. Une chose est certaine ... les enfants t’apportent beaucoup plus de ce que tu leur apportes.
En espagnol

En mi primer viaje a Saint Louis du Sénégal, conocí la realidad de los niños talibés “niño estudiante” y gracias a la iniciativa de MDG y a sus integrantes tuve la oportunidad de colaborar con esta asociación.

Podemos acostumbrarnos a ver muchas cosas, pero a un niño de 4 años solo, pidiendo por la calle, sin decir nada quedándose de pie a tu lado, o delante de la gente, esperando recibir alguna cosa, ya sea dinero o un poco de comida, es algo inolvidable. Están por todas partes, en la calle, delante de las tiendas, esperando en la puerta de las casas para recibir los restos de comida.....lo que más me impacto es que nadie les veía. Los niños están allí, la gente pasa por su lado, pero no les ven, no les miran, no les tocan, como si no existieran.

Los integrantes de MDG me enseñaron la historia de estos niños. La mayoría tienen familia, que les envía fuera de casa para poder acceder a una educación. Viven en lugares insalubres, durmiendo en el suelo, recogiendo la comida que sobrade las casas, recibiendo latigazos cuando no llevan el dinero exigido para el marabout.

MDG es una asociación creada por senegaleses, conscientes del problema, intentando resolver los conflictos entre los niños y los marabouts, curándoles cuando es necesario, permitiéndoles jugar, tener acceso a una educación, a una alfabetización y dándoles la oportunidad de existir, porque los niños existen y ellos han hecho y hacen que la gente les vea. Hoy en día sigo colaborando con MDG y esto me ha dado la oportunidad, tanto de vivir en una familia compartiendo su día a día como de alojarme en un albergue permitiéndote tener más independencia. En cualquier caso, te integras en una sociedad, donde puedes aprender de las diferencias culturales y abrirte a nuevas mentalidades que en Occidente tantas veces nos cuesta aceptar.

MDG te ofrece la oportunidad de colaborar en varios ámbitos; educativo, deportivo, sanitario, lúdico, jardinería, mantenimiento del centro, no siendo importante la edad que tengas. Hay mucho trabajo por realizar y siempre estamos a tiempo de aprender. Personalmente recomiendo vivir una experiencia como esta, es muy enriquecedora a nivel personal, te cambia los valores. Lo que es seguro es que los niños te aportan mucho más de lo que tú les aportas.
En catalan

En el meu primer viatge a Saint Louis du Senegal , vaig conèixer la realitat dels nens talibés , “nen estudiant” , i gràcies a la iniciativa de MDG i els seus integrants vaig tenir l’oportunitat de col· laborar amb aquesta associació.

Et pots acostumar a veure moltes coses , però un nen de 4 anys sol demanant pel carrer, que no et diu res, que es queda peu plantat al teu costat, o davant la gent , esperant rebre alguna cosa ja siguin diners o una mica de menjar, no se m’oblidarà mai. Estan per tot arreu , al carrer, a fora les botigues, davant les cases esperant rebre el menjar que sobra, el que sens dubta em va impactar més es que ningú els veies. Els nens son allà , la gent passa pel seu costat , però no els veuen , no els miren , no els toquen , com si no existissin.

Els integrants de MDG em van ensenyar la historia d’aquests nens. Molts d’ells tenen família, que els envia fora de casa perquè puguin rebre una educació. Viuen en llocs insalubres, dormint a terra , recollint les sobres del menjar de les cases, reben fuetades cada cop que no aporten els diners exigits per el marabout.

MDG es una associació creada per senegalesos , conscients d’aquest problema, intentant resoldre els conflictes entre els nens i els marabouts , curant-los quan fa falta , fent los jugar , educant-los , alfabetitzant-los, donant-los l’oportunitat d’existir, perquè aquets nens existeixen i ells han fet i fan que la gent els vegi. Segueixo col· laborant amb MDG i això m’ha donat l’oportunitat tant de viure en una família senegalesa participant en el seu dia a dia com d’anar en un alberg on tens més independència. En qualsevol cas t’integres en una societat, on pots aprendre de les diferencies culturals i obrir-te a noves mentalitats que a occident tantes vegades ens costa acceptar.

MDG t’ofereix l’oportunitat de col· laborar, en varis àmbits , esportiu, sanitari , lúdic, jardineria , manteniment del centre, no importa l’edat que tinguis , hi ha molta feina per fer i sempre som a temps d’aprendre. Personalment recomano poder viure una experiència així, en surts molt enriquit personalment, et canvia els valors. El que es segur es que els nens t’aporten molt més del que els hi aportes tu.